Tag: scala

Reduction of List

reduceLeft and foldLeft reduceLeft insert a given operator between adjacent elements of a list List(x1, …, xn) reduceLeft op = x1 op x2 op … xn Ex: def sum(xs: List[Int]) = (0 :: xs) reduceLeft (_ + _);…

Read More »

Pair and tuple

Pair A pair include 2 elements that is written (x, y) in Scala Pairs can also be used as patterns: val (label, value) = pair  Tuple A tuple includes more than 2 elements The fields of a tuple…

Read More »

Scala – Pattern Matching

scala

Có rất nhiều trường hợp khi chúng ta cần đưa ra một quyết định trong chương trình dựa trên các điều kiện hoặc giá trị. Ý tưởng đầu tiên nghĩ đến trong đầu là toán tử IF ELSE…

Read More »

Apache Kafka với Scala

Apache Kafka là nền tảng streaming phân tán mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các pipeline dữ liệu thời gian thực và các ứng dụng streaming. Nó có khả năng mở rộng theo chiều ngang,…

Read More »

Scala – String

scala

String trong Scala là kết hợp của các ký tự hoặc một chuỗi các ký tự. Nó là cấu trúc dữ liệu dựa trên index và sử dụng phương pháp tuyến tính để lưu trữ dữ liệu trong…

Read More »

Scala – Xử lý file

Scala cung cấp các phương thức để làm việc với File. Bạn có thể tạo, mở file, ghi file và đọc file. Scala cung cấp package đầy đủ là scala.io để xử lý file Trong bài viết này…

Read More »

Cơ bản về Akka Actor

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những khái niệm cơ bản về Akka Actor trong Scala. Cấu trúc phân cấp Các Actor là các object dùng đóng gói trạng thái và hành vi,…

Read More »

Scala – Facade design pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade design pattern sử dụng ngôn ngữ Scala Mục đích Cung cấp một interface thống nhất cho tập hợp các interface trong hệ thống con. Facade…

Read More »

Scala – Cài đặt môi trường

scala

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách download và cài đặt môi trường cho ngôn ngữ Scala trên Linux, Unix và Window. Scala chạy trên JVM, do đó bạn cần cài đặt…

Read More »

Scala Try – Xử lý lỗi

Trong lập trình một ngôn ngữ, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tránh khỏi lỗi xảy ra ở trong chương trình dù nguyên nhân lỗi đó có thể là do khách quan mà chúng ta thậm…

Read More »