Month: April 2018

Rich model vs anemic model

Rich model vs anemic model

Trong Model của DDD thì dùng rất nhiều các pattern khác nhau như là Entity, value object, Repository, Factory, service … Nhưng trước khi bắt đầu về DDD, thì chúng ta nên tìm hiểu Model của DDD có…

Read More »

Ubiquitous language (UL)

ubiquitous language

Trong phần trước  chúng ta được được giới thiệu về Domain Driven Design và cũng hiểu rằng kiến trúc tập trung vào phần core domain. Như một cách tiếp cận truyền thống vào dự án, lập trình viên…

Read More »

Giới thiệu Domain Driven Design

Domain driven design

Domain driven design được tác giả Eric Van đưa ra sau kinh nghiệm khoảng 20 năm tham gia phát triển phần mềm, xây dựng những ứng dụng lớn cho giới tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao vận…

Read More »

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 3

scala

Scala là gì ? Nó là một Language hay Platform ? Nó hỗ trợ OOP hoặc FP không ? Ai là cha đẻ của Scala ? Scala là tiểu chuẩn cho Scalable Language. Martin Odersky là cha đẻ…

Read More »

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 2

scala

Version hiện tại của Scala ? Scala 2.12 có gì mới ? Version hiên tại của Scala là 2.11.7 (stable). Nó hỗ trợ Java SE 7. Scala v2.12 hỗ trợ Java SE8 hoặc version mới nhất. 2. Option…

Read More »

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 1

scala

Primary Constructor là gì?  Secondary hay Auxiliary Constructor là gì ? Scala có 2 kiểu constructors: Primary Constructor Auxiliary Constructor Primary Constructor Primary constructor là constructor được định nghĩa khi định nghĩa một class. Mỗi class phải có…

Read More »

Tutorial for build TypeScript & AngularJs with Gulp

Today I will try to introduce the way to build a web client using TypeScript & AngularJs in Gulp

Read More »

Part2: Scala – Error handling

Error Handling

When we start a new language, error handling is an important function that developers need to know it. How well scala supports you doing so. In this article, I will talk about Try type, how to use it?

Read More »

Part1: Scala – Option Type

scala

A powerful Scala is to use Option Type when returning a value can be null. When we write a function to get information in a database, we don’t know exactly what all data will fill out or not. We…

Read More »