Scala Collection – Iterator

Iterator cho phép người dùng thực hiện lặp trên các collection do đó truy cập tất cả các phần tử. Iterator có 2 phương thức quan trọng đó là nexthasNext . Các phần tử kế tiếp trả về phần tử kế tiếp và hasNext sẽ kiểm tra xem phần tử đó có tồn tại hay không
Hãy cùng xem ví dụ sau đây
Kết quả

Độ dài của Iterator

Các phương thức size hoặc length  dùng để tìm số phần tử trong Iterator

Hãy cùng xem ví dụ sau

Kết quả

Tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất

Các phương thức it.minit.max dùng để tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong iterator

Kết quả

Các phương thức hữu ích trong Iterator

  • def addString(x: StringBuilder): StringBuilder → Nối các phần tử của Iterator và một StringBuilder và trả về StringBuilder mới

  • def buffered: BufferedIterator[X] → Chuyển đổi một Iterator thành một BufferedIterator

  • def foreach(f: (X) => Unit): Unit → Dùng để lặp tất cả các phần tử trong Iterator với tham số đầu vào là một function
  • def indexOf(elem: Y): Int → trả về index của phần tử đầu tiên khi tìm phần tử elem trong Iterator

  • def product: X → Nhân các phần tử trong Iterator

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of