Month: June 2018

Xử lý lỗi trong React 16 sử dụng Error Boundaries

Nếu bạn xây dựng một ứng dụng React thì tại bất kỳ thời điểm nào trong khi lập trình, chắc chắn bạn đã gặp những lỗi khó hiểu và không cung cấp bất kỳ thông tin nào có…

Read More »

Hiệu suất của các collection immutable trong scala

Mutable collection thường nhanh hơn một immutable bởi vì nó đang làm việc trên cùng một địa chỉ bộ nhớ. Do đó, dữ liệu sẽ không bị copy đi, copy lại. Trong Scala, vấn đề này có thể được…

Read More »

Giới thiệu ứng dụng web universal

Web đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, chủ yếu bởi sự phát triển và cải tiến của ngôn ngữ Javascript. Bên cạnh đó, dự án NodeJs đã có thể sử dụng Javascript ở phía Server, chứng…

Read More »

Những điểm quan trọng trong thiết kế RESTful API

Chúng ta thường sử dụng thiết kế RESTfull cho web Api. Khái niệm về REST dùng để tách cấu trúc API thành các resource hợp lý. Sử dụng các phương thức HTTP: GET, DELETE, POST và PUT để…

Read More »

Giới thiệu Scala

scala

Scala là viết tắt của Scalable Language, là một ngôn ngữ lập trình hàm hỗn hợp. Nó được tạo bởi Martin Odersky. Scala  tích hợp với các tính năng của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và…

Read More »

Scala – Option

Ý tưởng cơ bản Nếu bạn đã từng làm việc với Scala, trong một vài trường hợp rất có thể bạn đã gặp NullPointerException  (Các ngôn ngữ khác cũng đưa ra một lỗi  tương tự trong trường hợp…

Read More »

Bắt đầu và khái niệm cơ bản về React.js

React là gì? React là một thư viện UI được phát triển tại Facebook để tạo điều kiện cho việc tạo ra các thành phần giao diện người dùng tương tác, trạng thái và có thể tái sử…

Read More »

Thiết lập môi trường React sử dụng Webpack và Babel

React là một thư viện Javascript, bởi Facebook, thường được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. Nó cung cấp nhiều lợi ích nhưng một trong những điểm yếu nhất là khó khăn trong việc học…

Read More »