Go – Phương thức

Go không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó không có class, object và kế thừa. Tuy nhiên, Go có kiểu dữ liệu và có thể định nghĩa phương thức trong kiểu dữ liệu. Điều…

Read More »

Reduction of List

reduceLeft and foldLeft reduceLeft insert a given operator between adjacent elements of a list List(x1, …, xn) reduceLeft op = x1 op x2 op … xn Ex:

foldLeft is like reduceLeft but takes accumulator, z as an…

Read More »

Pair and tuple

Pair A pair include 2 elements that is written (x, y) in Scala Pairs can also be used as patterns: val (label, value) = pair  Tuple A tuple includes more than 2 elements The fields of a tuple…

Read More »

Go – Structure

struct là kiểu người dùng định nghĩa, chứa tập hợp các thuộc tính / trường được đặt tên. Nó được sử dụng để nhóm các dữ liệu được liên kết lại với nhau để tạo thành một đơn…

Read More »

Go – Interface

Ngôn ngữ Go cung cấp một kiểu dữ liệu được gọi là Interface được sử dụng để diễn tả tập hợp các phương thức đăng ký. Kiểu dữ liệu Struct implement những phương thức này để giúp cho…

Read More »

List

List is immutable, its elements can’t be changed List is recursive All the elements of list have the same type All lists are constructed from An empty list Nil Operator cons (::) Operators ending with “:” is calculated…

Read More »

Go – Slice

Go Slice là một abstraction ở trên mảng Go. Mảng của Go cho phép chúng ta định nghĩa các biến có thể nắm giữ một số các phần tử cùng kiểu dữ liệu nhưng không cung cấp bất…

Read More »

Go – Vòng lặp

Vòng lặp được sử dụng để chạy một đoạn code lặp đi lặp lại nhiều lần. Thông thường, các câu lệnh được xử lý tuần tự nối tiếp nhau. Một câu lệnh vòng lặp cho phép chúng ta…

Read More »

Go – Câu lệnh điều kiện: If, Switch

Các cấu trúc đưa ra quyết định đòi hỏi lập trình viên đưa ra một hoặc nhiều điều kiện để chương trình đánh giá hoặc kiểm tra, đi kèm với nó là một hoặc nhiều câu lệnh được…

Read More »

Functions as objects

The function type A => B is just an abbreviation for the class scala. Function1[A, B], which is defined as follows. 

An anonymous function such as 

is expanded to: 

A function call, such as f(a),…

Read More »