Month: May 2019

React hook

React hook là tính năng mới tuyệt vời trong React 16.8. Nó sẽ là tính năng mà chúng ta sẽ sử dụng hàng ngày để phát triển các dự án React. Nếu bạn muốn sử dụng state hoặc…

Read More »

Java – Array

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mảng trong Java: Tạo một mảng, khởi tạo và truy cập đến các mảng Array (mảng) trong Java là một nhóm các biến cùng kiểu được…

Read More »

Java – Inheritance

Inheritance (kế thừa) trong Java là một khái niệm cốt lõi trong lập trình hướng đối tượng. Kế thừa được sử dụng khi chúng ta có quan hệ is-a giữu các object. Nó cho phép chúng ta mang…

Read More »

Java – Vòng lặp while

Vòng lặp while được sử dụng để chạy một khối câu lệnh liên tục cho đến khi điều kiện đã cho là true. Vòng lặp while là vòng lặp được kiểm soát đầu vào, điều kiện while được…

Read More »

Java – Composition

Composition trong Java là kỹ thuật thiết kế để thực thi các mối quan hệ has-a trong các class. Chúng ta có thể sử dụng Java Inheritance hoặc hoặc Object composition trong Java để sử dụng lại code….

Read More »

Java – Vòng lặp for

Vòng lặp trong Java được sử dụng để lặp một loạt các giá trị. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để lặp một mảng, một list, hay một set..vv.. trong Java. Vòng lặp for Có…

Read More »

Java – StringBuffer

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về StringBuffer trong ngôn ngữ lập trình Java. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về constructor của Java, và các phương thức. StringBuffer class trong…

Read More »

Java – Autoboxing và Unboxing

Autoboxing được giới thiệu từ Java 1.5. Autoboxing và Unboxing là một cách thuận tiện cho việc chuyển đổi các kiểu dữ liệu cơ bản sang các class Java wrapper tương ứng và ngược lại Autoboxing Autoboxing trong…

Read More »