Month: April 2019

Copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách copy file từ docker container sang máy chủ và ngược lại. Đôi khi bạn có thể cần thực copy các file từ docker container sang máy…

Read More »

Java – Number

Trong Java, chúng ta phần lớn là sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản, nhưng Java cũng cung cấp một wrapper class nằm dưới abstract class của number trong package java.lang, có 6 class nằm dưới class…

Read More »

Java – Null

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều được tăng tính chặt chẽ với null. Trong Java, không hợp lệ là java.lang.NullPointerException.  Vì nó là một class trong gói java.lang. Nó được gọi khi chúng ta thực hiện…

Read More »

Java – Jar file

Jar (Java Archive) là một bản ghi đóng gói theo thứ tự thường được sử dụng để gộp nhiều bản ghi của Java class, metadata – các thông tin mô tả về dữ liệu liên quan và các…

Read More »

Java – Interface

Interface là một trong những khái niệm cốt lõi trong Java. Java Interface là phần cốt lõi của ngôn ngữ lập trình Java và không những được sử dụng nhiều trong SDK mà còn cả trong các design…

Read More »

Java – Abstract class

Abstract class trong Java giống với interface trừ một điểm nó chứa các phương thức mặc định đầy đủ. Abstract class có thể chứa các phương thức mà chưa được thực thi và cũng có thể chứa các…

Read More »

Java – Khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

JDK, JRE và JVM là những khái niệm cốt lõi của ngôn ngữ lập trình Java. Mặc dù, tất cả đều trông giống nhau và như một lập trình viên, chúng ta sẽ không quan tâm nhiều đến…

Read More »