Tag: scala

Scala Future – Promises Phần 2

Trong bài viết trước chúng ta đã hiểu làm thế nào để lấy được các giá trị trả về từ Fututre với onComplete, onSuccess and onFailure. Chúng ta cũng hiểu cách sử dụng Await.result trong Test case để block và lấy giá…

Read More »

Scala – Future phần 1

Hầu hết tất cả các ngông ngữ lập trình hiện nay đều có cách diễn đạt Future – Promise sử dụng để lập trình concurrent. Bài viết này không phải mục đích để làm cho bạn cảm thẩy…

Read More »

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 3

scala

Scala là gì ? Nó là một Language hay Platform ? Nó hỗ trợ OOP hoặc FP không ? Ai là cha đẻ của Scala ? Scala là tiểu chuẩn cho Scalable Language. Martin Odersky là cha đẻ…

Read More »

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 1

scala

Primary Constructor là gì?  Secondary hay Auxiliary Constructor là gì ? Scala có 2 kiểu constructors: Primary Constructor Auxiliary Constructor Primary Constructor Primary constructor là constructor được định nghĩa khi định nghĩa một class. Mỗi class phải có…

Read More »

Part2: Scala – Error handling

Error Handling

When we start a new language, error handling is an important function that developers need to know it. How well scala supports you doing so. In this article, I will talk about Try type, how to use it?

Read More »

Part1: Scala – Option Type

scala

A powerful Scala is to use Option Type when returning a value can be null. When we write a function to get information in a database, we don’t know exactly what all data will fill out or not. We…

Read More »