Month: July 2019

Go – Giới thiệu và cài đặt

Go còn được gọi Golang là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, được biên dịch và kiểu tĩnh, được phát triển bởi Google. Những người chủ chốt đứng sau việc tạo Go là Rob Pike, Ken Thompson…

Read More »

Java – Bytecode

Java được định kiểu tĩnh, điều này ảnh hưởng đến việc thiết kế các lệnh Bytecode sao cho một lệnh tự hoạt động trên các giá trị với kiểu cụ thể. Ví dụ có một vài câu lệnh…

Read More »

Scala – Pattern Matching

scala

Có rất nhiều trường hợp khi chúng ta cần đưa ra một quyết định trong chương trình dựa trên các điều kiện hoặc giá trị. Ý tưởng đầu tiên nghĩ đến trong đầu là toán tử IF ELSE…

Read More »

Java 9 – Reactive stream

Trong nhiều ứng dụng, dữ liệu không được truy xuất từ một thiết bị lưu trữ cố định, nhưng đúng hơn, được xử lý  gần thời gian thực, với những người dùng hoặc các hệ thống khác đang…

Read More »

Java – Garbage Collection

Java Garbage Collection là tiến trình chương trình Java quản lý bộ nhớ tự động. Chương trình Java biên dịch thành bytecode có thể được chạy trên máy ảo Java, viết tắt JVM. Khi chương trình Java chạy…

Read More »

Java – Tràn bộ nhớ

Một trong những lợi ích cốt lõi của Java là JVM, một công cụ giúp quản lý bộ nhớ. Chúng ta chủ yếu tạo các Object và Java Garbage Collector sẽ lo việc cấp phát và giải phóng…

Read More »

Java – Immutable

Khái niệm về Immutable là vô cùng quan trọng trong hầu hết tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả Java. Với việc Java đưa ra phiên bản 8, Immutable đã trở nên quan trọng hơn. Phiên bản…

Read More »

Java8 – Optional

Nếu bạn là lập trình viên Java thì chắc chắn bạn đã được nghe hoặc gặp các trường hợp NullPointerException trong chương trình NullPointerException và RuntimeException là lỗi được đưa ra bởi JVM khi đang chạy. Kiểm tra…

Read More »