Month: March 2019

Java – Access Modifiers

Java access modifier được sử dụng để cung cấp kiểm soát các truy cập trong Java. Java cung cấp kiểm soát các truy cập thông qua 3 từ khoá: private, public và protected. Chúng ta thường không bị…

Read More »

Vue – Router

Trong ứng dụng web javascript, router là phần dùng để đồng bộ hoá phần xem được hiển thị hiện tại với nội dung thanh bar địa chỉ trình duyệt. Nói cách khác, router là phần làm cho url…

Read More »

Java – String

Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về string trong Java, các loại string khác nhau, và làm thế nào để khai báo một string trong Java. String trong Java là tập hợp các ký…

Read More »

Java – Kiểu dữ liệu

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhiều tìm kiểu các kiểu dữ liệu khác nhau trong Java: Kiểu dữ liệu nguyên thuỷ và kiểu dữ liệu không nguyên thuỷ. Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào…

Read More »

Java – Biến

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các biến trong Java và các kiểu khác nhau của biến được sử dụng trong ngôn ngữ Java, làm thế nào để khai báo các biến…

Read More »

Java – Khái niệm OOP

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm OOP. OOP là viết tắt của Object-Oriented Programming là mô hình cung cấp nhiều khái niệm như là kế thừa, ràng buộc dữ liệu,…

Read More »

Apache Kafka với Scala

Apache Kafka là nền tảng streaming phân tán mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các pipeline dữ liệu thời gian thực và các ứng dụng streaming. Nó có khả năng mở rộng theo chiều ngang,…

Read More »

Java – Constructor

Constructor trong Java được dùng để tạo instance cho class. Các constructor gần giống với các phương thức nhưng trừ 2 điểm sau: Tên trùng với tên của class và không có kiểu trả về. Đôi khi constructor…

Read More »

Java – Phương thức

Java là ngôn ngữ hướng đối tượng. Các phương thức Java được định nghĩa trong class và là xương sống trong lập trình Java Các phương thức Java là tập hợp các câu lệnh dùng để xử lý…

Read More »