Month: October 2019

Go – Factory Pattern

Factory pattern là pattern thường được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong Go có rất nhiều cách khác nhau trong đó bạn có thể dùng Factory Pattern để làm cho code của bạn…

Read More »

Go – Tính đóng gói và đa hình

Go là sự pha trộn kỳ lạ giữa các ý tưởng cũ và ý tưởng mới. Nó có một cách tiếp cận hết sức mới mẻ, không sợ vứt bỏ những quan niệm đã được thiết lập về…

Read More »

Go – Mutex

Mutex là hình thức ngắn gọn để loại trừ lẫn nhau. Mutex được sử dụng khi bạn không muốn một tài nguyên bị truy cập bởi nhiều Routine con trong cùng một thời điểm. Mutex có 2 phương…

Read More »

Go – Select

Trong ngôn ngữ Go, câu lệnh select giống như câu lệnh Switch, nhưng trong câu lệnh select, câu lệnh case liên quan đến việc trao đổi thông tin ví dụ như các hoạt động nhận và gửi trên…

Read More »

Go – Channel

Go channel

Channel là các đường ống dùng để kết nối giữa các goroutine bên trong ứng dụng dựa trên Go, cho phép trao đổi thông tin và sau đó truyền các giá trị đến và từ các biến. Giống…

Read More »

Go – Goroutine

Goroutine là một hàm hoặc phương thức có thể chạy đồng thời với các hàm hoặc phương thức khác. Go sử dụng Goroutine như một cách để xử lý các tác vụ thực hiện đồng thời. Goroutine có…

Read More »

Go – Panic và recover

Panic tương tự như là việc đưa ra một Exception. Nói cách khác, một Panic là một Exception trong Go. Một Panic được gây ra bởi một lỗi trong lúc chạy hoặc gọi thẳng đến hàm Panic được…

Read More »

Go – Defer

Defer

Câu lệnh defer là cách tiện lợi để chạy một đoạn code trước khi hàm trả về. Defer luôn được kích hoạt ở cuối hàm, thậm trí kể cả những đoạn code không được kiểm soát lỗi và…

Read More »