Month: October 2019

Go – Channel

Go channel

Channel là các đường ống dùng để kết nối giữa các goroutine bên trong ứng dụng dựa trên Go, cho phép trao đổi thông tin và sau đó truyền các giá trị đến và từ các biến. Giống…

Read More »

Go – Goroutine

Goroutine là một hàm hoặc phương thức có thể chạy đồng thời với các hàm hoặc phương thức khác. Go sử dụng Goroutine như một cách để xử lý các tác vụ thực hiện đồng thời. Goroutine có…

Read More »

Go – Panic và recover

Panic tương tự như là việc đưa ra một Exception. Nói cách khác, một Panic là một Exception trong Go. Một Panic được gây ra bởi một lỗi trong lúc chạy hoặc gọi thẳng đến hàm Panic được…

Read More »

Go – Defer

Defer

Câu lệnh defer là cách tiện lợi để chạy một đoạn code trước khi hàm trả về. Defer luôn được kích hoạt ở cuối hàm, thậm trí kể cả những đoạn code không được kiểm soát lỗi và…

Read More »