Month: August 2019

Go – Slice

Go Slice là một abstraction ở trên mảng Go. Mảng của Go cho phép chúng ta định nghĩa các biến có thể nắm giữ một số các phần tử cùng kiểu dữ liệu nhưng không cung cấp bất…

Read More »

Go – Vòng lặp

Vòng lặp được sử dụng để chạy một đoạn code lặp đi lặp lại nhiều lần. Thông thường, các câu lệnh được xử lý tuần tự nối tiếp nhau. Một câu lệnh vòng lặp cho phép chúng ta…

Read More »

Go – Câu lệnh điều kiện: If, Switch

Các cấu trúc đưa ra quyết định đòi hỏi lập trình viên đưa ra một hoặc nhiều điều kiện để chương trình đánh giá hoặc kiểm tra, đi kèm với nó là một hoặc nhiều câu lệnh được…

Read More »

Functions as objects

The function type A => B is just an abbreviation for the class scala. Function1[A, B], which is defined as follows.  package scala; trait Function1[A, B] { def apply(x: A): B } An anonymous function such as  (x:…

Read More »

Scala syntax summary

Type Numeric type: Int, Double (and Byte, Short, Char, Long, Float) Boolean type: with the values true and false String type Function type: ike Int => Int, (Int, Int) => Int Expression Identifier: such as x, isGoodEnough Literal:…

Read More »

Go – Mảng

Ngôn ngữ Go cung cấp một cấu trúc dữ liệu được gọi là mảng, có thể lưu trữ một tập hợp các phần tử tuần tự có kích thước cố định cùng kiểu với nhau. Một mảng thường…

Read More »

Go – Hàm

Một hàm là một nhóm các câu lệnh cùng nhau thực hiện một công việc. Tất cả chương trình Go đều phải có ít nhất một hàm main(). Bạn có thể chia code của mình ra làm các…

Read More »

Go – Package

Trong thuật ngữ cơ bản, Package không gì ngoài một thư mục bên trong Workspace của Go chứa một hay nhiều file code Go, hoặc các Package khác. Tất cả các file code của Go đều gắn với…

Read More »

Currying

Currying is when you break down a function that takes multiple arguments into a series of functions that each take only one argument. Example Ex1: Write a function that takes the product of all the integers on a…

Read More »

Go – Hằng số

Trong ngôn ngữ lập trình Go, chúng ta sử dụng thuật ngữ constant để miêu tả các gía trị không đổi như là 5, 1.34, true, “Hello”. Những giá trị không đổi này còn được gọi là literals Hằng số có…

Read More »