Tag: scala

Scala Collection – Iterator

Iterator cho phép người dùng thực hiện lặp trên các collection do đó truy cập tất cả các phần tử. Iterator có 2 phương thức quan trọng đó là next và hasNext . Các phần tử kế tiếp…

Read More »

Scala Collection – Map

Scala Map là một collection theo cặp key và value, hay có thể gọi nó là một hash table. Chúng ta có thể sử dụng key để truy cập một giá trị trong map. Những key này là…

Read More »

Scala Collection – Tuple

Tuple là một scala collection chứa nhiều giá trị giống nhau hoặc khác nhau kiểu dữ liệu để chúng có thể được truyền đi. Không giống như array và list, tuple có thể chứa các object với kiểu…

Read More »

Scala Collection – Set

Set là collection của các phần tử không bị trùng lặp với kiểu giống nhau. Không giống như List, Set không chứa các phần tử bị trùng lặp. Set có thể là mutable hoặc immutable. Khi một object…

Read More »

Scala Collection – List

Scala collection là một container mà giữ tập hợp các phần tử được sắp xếp theo thứ tự như là List, Set, Tuple, Option, Map…Collection có thể là strict hoặc lazy. Bộ nhớ sẽ không được cấp phép…

Read More »

Scala – For expression

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm For Expression hoặc For Comprehesion trong Scala, mà trong ngôn ngữ khác chúng thường quen với khái niệm For Loop Scala developer tương đối…

Read More »

Akka Streams – phần 2

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Akka Stream và các thành phần của nó. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tính năng của Akka Stream….

Read More »

Akka stream – phần 1

Akka Stream là thư viện được sử dụng để xử lý và chuyển đổi luồng dữ liệu. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thành phần trong Akka Stream. Akka Stream là một…

Read More »

Repository Pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Repository Pattern được sử dụng trong Scala. Ngoài ra trong bài viết chúng ta cũng sử dụng cả DAO pattern và Slick. Thuật ngữ Repository Pattern…

Read More »

Dependency Injection

Về cơ bản Dependency Injection (DI) cung cấp các object mà một object cần (các phụ thuộc – dependency) thay vì nó tự tạo khởi tạo constructor. Nó là một kỹ thuật vô cùng hữu ích cho testing vì…

Read More »