Month: November 2018

Scala Collection – Set

Set là collection của các phần tử không bị trùng lặp với kiểu giống nhau. Không giống như List, Set không chứa các phần tử bị trùng lặp. Set có thể là mutable hoặc immutable. Khi một object…

Read More »

Scala Collection – List

Scala collection là một container mà giữ tập hợp các phần tử được sắp xếp theo thứ tự như là List, Set, Tuple, Option, Map…Collection có thể là strict hoặc lazy. Bộ nhớ sẽ không được cấp phép…

Read More »

Scala – For expression

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm For Expression hoặc For Comprehesion trong Scala, mà trong ngôn ngữ khác chúng thường quen với khái niệm For Loop Scala developer tương đối…

Read More »

Akka Streams – phần 2

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Akka Stream và các thành phần của nó. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tính năng của Akka Stream….

Read More »

Akka stream – phần 1

Akka Stream là thư viện được sử dụng để xử lý và chuyển đổi luồng dữ liệu. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thành phần trong Akka Stream. Akka Stream là một…

Read More »

Repository Pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Repository Pattern được sử dụng trong Scala. Ngoài ra trong bài viết chúng ta cũng sử dụng cả DAO pattern và Slick. Thuật ngữ Repository Pattern…

Read More »

Dependency Injection

Về cơ bản Dependency Injection (DI) cung cấp các object mà một object cần (các phụ thuộc – dependency) thay vì nó tự tạo khởi tạo constructor. Nó là một kỹ thuật vô cùng hữu ích cho testing vì…

Read More »

Scala – Kiểu dữ liệu

scala

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiểu dữ liệu trong scala như là literal, giá trị Escape, typecasting và các ví dụ. Giới thiệu Giống như các ngôn ngữ khác, scala có một…

Read More »