Home » akka

Cơ bản về Akka Actor

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những khái niệm cơ bản về Akka Actor trong Scala. Cấu trúc phân cấp Các Actor là các object dùng đóng gói trạng thái và hành vi,…

Read More »

Akka Streams – phần 2

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Akka Stream và các thành phần của nó. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tính năng của Akka Stream….

Read More »

Akka stream – phần 1

Akka Stream là thư viện được sử dụng để xử lý và chuyển đổi luồng dữ liệu. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thành phần trong Akka Stream. Akka Stream là một…

Read More »