Month: August 2018

Scala – Abstract class

Class được khai báo sử dụng từ khoá abstract được hiểu là một abstract class. Abstract class có thể có các phương thức hoặc phương thức non-abstract. Abstract class thường được sử dụng để đạt được tính trừu…

Read More »

Scala – Singleton và companion object

Singleton object Singleton là một object được khai báo bằng cách sử dụng từ khoá object thay cho class. Không có object nào được yêu cầu để gọi các phương thức bên trong singleton object. Trong Scala không…

Read More »

Scala – Extractor

Scala extractor là một object có một phương thức được gọi là unapply. Phương thức unapply khớp một giá trị và tách nó ra. Extractor cũng định nghĩa phương thức apply xây dựng các giá trị. Hãy cùng…

Read More »

Hướng dẫn và sử dụng Ansible

Ansible là công cụ giúp chuẩn bị trước và quản lý cấu hình, giống như là Chef, Puppet hay Salt Nó là cách đơn giản nhất và dễ nhất để bắt đầu. Bởi vì nó chỉ là SSH,…

Read More »

Scala – val, var, lazy val và def

Trong bài viết này chúng ta sẽ trình bày về các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ Scala. Chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi như là var, val, def là gì? Điểm khác…

Read More »

Scala – Biến và tham số phương thức

Các biến có thể được định nghĩa như không gian lưu trữ trong bộ nhớ để lưu trữ các gía trị được gán vào. Dựa trên kiểu dữ liệu của biến bộ nhớ được cấp phát bởi trình…

Read More »

Factory design pattern

Factory Design Pattern là một trong những Creational Design Pattern phổ biến nhất. Mục đích chính của Factory Design Pattern là logic tạo các instance và object riêng biệt từ client. Chúng ta thực thi logic tạo ra…

Read More »

Giới thiệu tính năng mới ECMAScript 2016 thêm vào trong Javascript

Từ khi ECMAScript 2015 (cũng được biết với tên gọi ES6) được phát hành. Nó đã giới thiệu nhiều tính năng lớn như arrow function (dùng ký hiệu =>), set, map, class và destructuring… Nhóm phát triển có 39 điều…

Read More »