Month: September 2019

Go – Xử lý lỗi

error-handling

Go không cung cấp phương thức try/catch như thông thường để xử lý lỗi, thay vào đó các lỗi được trả về như một giá trị. Chúng ta đều hiểu rằng lỗi là một cái gì đó bất…

Read More »

Go – Map

Go cung cấp kiểu dữ liệu quan trọng khác tên là map. map là một collection không theo thứ tự của cặp từ khoá và giá trị (key – value), dùng để mapping giữa từ khoá và giá…

Read More »

Go – Con trỏ

Trong ngôn ngữ lập trình Go, một số bài toán được thực hiện đơn giản hơn khi sử dụng con trỏ, như là gọi bằng tham chiếu sẽ không thể thực hiên được nếu không sử dụng con…

Read More »

Go – Phương thức

Go không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó không có class, object và kế thừa. Tuy nhiên, Go có kiểu dữ liệu và có thể định nghĩa phương thức trong kiểu dữ liệu. Điều…

Read More »

Reduction of List

reduceLeft and foldLeft reduceLeft insert a given operator between adjacent elements of a list List(x1, …, xn) reduceLeft op = x1 op x2 op … xn Ex: def sum(xs: List[Int]) = (0 :: xs) reduceLeft (_ + _);…

Read More »

Pair and tuple

Pair A pair include 2 elements that is written (x, y) in Scala Pairs can also be used as patterns: val (label, value) = pair  Tuple A tuple includes more than 2 elements The fields of a tuple…

Read More »

Go – Structure

struct là kiểu người dùng định nghĩa, chứa tập hợp các thuộc tính / trường được đặt tên. Nó được sử dụng để nhóm các dữ liệu được liên kết lại với nhau để tạo thành một đơn…

Read More »

Go – Interface

Ngôn ngữ Go cung cấp một kiểu dữ liệu được gọi là Interface được sử dụng để diễn tả tập hợp các phương thức đăng ký. Kiểu dữ liệu Struct implement những phương thức này để giúp cho…

Read More »

List

List is immutable, its elements can’t be changed List is recursive All the elements of list have the same type All lists are constructed from An empty list Nil Operator cons (::) Operators ending with “:” is calculated…

Read More »