Month: January 2020

Situational leadership: Lãnh đạo tình huống

Bạn đi nhiều những buổi hội thảo hay những khoá học ngắn được nghe rất nhiều chia sẻ về kinh nghiệm và các tình huống thực tế mà lãnh đạo hay quản lý doanh nghiệp gặp phải trong…

Read More »