Scala – Xử lý file

Scala cung cấp các phương thức để làm việc với File. Bạn có thể tạo, mở file, ghi file và đọc file. Scala cung cấp package đầy đủ là scala.io để xử lý file

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về xử lý file trong Scala

Tạo file

Scala không cung cấp phương thức ghi file. Nên bạn phải sử dụng PrintWriter của Java hoặc các phương thức FileWriter.

import java.io._ 
val fileObject = new File("ScalaFile.txt" )   // Tạo một file 
val printWriter = new PrintWriter(fileObject)    // Truyền tham chiếu của file đến printwriter 
printWriter.write("Hello, This is scala file") // Ghi file 
printWriter.close()       // Đóng printwriter

Đoạn code bên trên sẽ tạo một file text là ScalaFile.txt. Sau khi tạo file, printWriter được sử dụng để ghi nội dung vào file.

Đọc file

Đọc từng ký tự

import scala.io.Source 
 
object MainObject{ 
 def main(args:Array[String]){ 
  val filename = "ScalaFile.txt" 
  val fileSource = Source.fromFile(filename) 
  while(fileSource.hasNext){ 
   println(fileSource.next) 
  } 
  fileSource.close() 
 } 
}

Kết quả

H
e
l
l
o
,
 
T
h
i
s
 
i
s
 
s
c
a
l
a
 
f
i
l
e

Scala cung cấp phương thức đọc file. Như đoạn code ở trên, chúng ta import package scala.io và class Source dùng để truy cập đến file sử dụng phương thức fromFile()

Bạn phải đóng file sau khi đọc hoặc ghi file, sử dụng phương thức close()

Đọc từng hàng

import scala.io.Source 
object MainObject{ 
 def main(args:Array[String]){ 
  val filename = "ScalaFile.txt" 
  val fileSource = Source.fromFile(filename) 
  for(line<-fileSource.getLines){ 
   println(line) 
  } 
  fileSource.close() 
 } 
}

Kết quả

Hello, This is scala file

Ngoài những phần trên dùng để sử dụng xử lý file, bạn cần sử dụng package java.io để truy cập các phương thức file

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

Your email address will not be published.