Home » Uncategorized

Những điểm quan trọng trong thiết kế RESTful API

Chúng ta thường sử dụng thiết kế RESTfull cho web Api. Khái niệm về REST dùng để tách cấu trúc API thành các resource hợp lý. Sử dụng các phương thức HTTP: GET, DELETE, POST và PUT để…

Read More »