Java – Vòng lặp for

Vòng lặp trong Java được sử dụng để lặp một loạt các giá trị. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để lặp một mảng, một list, hay một set..vv.. trong Java.

Vòng lặp for

Có 3 kiểu vòng lặp for trong Java

  • for thường
  • for-each hay vòng lặp for được cải tiến
  • Vòng lặp for gán nhãn

Hãy cùng xem các kiểu khác nhau của vòng lặp for thông qua các ví dụ

Ví dụ về vòng lặp for

Vòng lặp for thường có cú pháp như sau

  • Khởi tạo biến chỉ thực hiện một lần khi vòng lặp for bắt đầu chạy
  • Điều kiện kết thúc nên có kết quả là boolean, nếu trả về false thì vòng lặp sẽ thoát
  • Toán tử tăng hoặc giảm được thực hiện sau mỗi lần vòng lặp for chạy xong. Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ dẫn đến thoả mãn điều kiện kết thúc vòng lặp trừ khi bạn không muốn vòng lặp kết thúc

Giả sử chúng ta muốn in số nguyên dương từ 5 đến 10 sử dụng vòng lặp for thường

Kết quả

Vòng lặp for each

Vòng lặp for each được gọi vòng lặp for cải tiến. Chúng ta có thể dùng vòng lặp for each để lặp mảng hoặc các phần tử của một collection. Vòng lặp for each được khuyến khích sử dụng bất cứ khi nào chúng ta có thể sử dụng, nó rất đơn giản và gọn nhẹ để viết

Kết quả

Chú ý rằng đoạn code trên do chỉ có một câu lệnh nên chúng ta không cần đặt code trong { }

Vòng lặp for gán nhãn

Chúng ta có thể thêm một nhãn cho vòng lặp for, nó rất là hữu ích với câu lệnh break và continue để thoát khỏi vòng lặp bên ngoài. Chú ý rằng các câu lệnh break và continue chỉ làm việc với vòng lặp bên trong. Sau đây là ví vụ của vòng lặp for gán nhãn và nó được sử dụng với câu lệnh continue như thế nào

 

 

 

 

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of