Java – Composition

Composition trong Java là kỹ thuật thiết kế để thực thi các mối quan hệ has-a trong các class. Chúng ta có thể sử dụng Java Inheritance hoặc hoặc Object composition trong Java để sử dụng lại code.

Java composition được thực hiện bằng cách sử dụng các biến instance mà tham chiếu đến các object khác. Ví dụ một Person có một Job. Hãy cùng xem ví dụ code về Java Composition sau đây

Sau đây chúng ta sẽ thử test sử dụng class Person và lấy lương

Ưu điểm

Chú ý tằng TestPerson ở trên cho Composition không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thay đổi nào trong Job object. Nếu bạn đang tìm cách để tái sử dụng lại code và mối quan hệ giữa các class has-a thì bạn nên sử dụng Composition hơn là sử dụng Inheritance

Lợi ích của Composition trong Java là chúng ta có thể kiểm soát minh bạch Object khác cho các class client và chỉ sử dụng lại những gì chúng ta cần.

Ngoài ra nếu có bất kỳ thay đổi nào trong class thực thi ví dụ như là getSalary() trả về String, chúng ta cần thay đổi class Person cho phù hợp với nó nhưng các class của client không cần thay đổi.

Compisition cho phép tạo class Back-end khi cần ví dụ chúng ta có thể thay đổi phương thức getSalary() của class Person để khởi tạo object Job tại thời điểm chạy khi có yêu cầu

 

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of