Java – Number

Trong Java, chúng ta phần lớn là sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản, nhưng Java cũng cung cấp một wrapper class nằm dưới abstract class của number trong package java.lang, có 6 class nằm dưới class number.

Các kiểu dữ liệu cơ bản được đóng gói dưới các class Java cho các object tương ứng của chúng. Những gói này thường được thực hiện bởi trình biên dịch. Khi một object được chuyển đổi thành kiểu cơ bản thì nó được gọi là Autoboxing và sau đó được chuyển đổi ngược lại thành object thì được gọi là Unboxing.

Chúng ta có ví dụ về Number như sau

Các phương thức của Java Number

Có nhiều loại phương thức Java Number khác nhau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng loại phương thức một

kiểu_number_Value()

“kiểu_number” đại diện cho các kiểu dữ liệu cơ bản byte, short, int, long, float, double.  Kiểu dữ liệu này ở đây được sử dụng để chuyển đổi kiểu dữ liệu number thành kiểu đề cập.

Cú pháp

Ví dụ

Kết quả

int compareTo(NumberSubClass referenceName)

Phương thức được sử dụng để so sánh tham số truyền vào với object number, nhưng hai kiểu khác nhau sẽ không so sánh được vì vậy tham số truyền vào và object number phải cùng kiểu với nhau.

Tham chiếu có thể là kiểu dạng byte, short, double, float và long

Cú pháp

Ví dụ

boolean equals(Object obj)

Phương thức Java Number này được dùng để xác định object number nào là bằng với tham số hay không

Cú pháp

Ví dụ

int parseInt(String s,int radix)

Tham số radix trong phương thức này dùng để trả về kết quả theo hệ cơ số 10, hệ cơ số 8, hoặc hệ cơ số 16 v..v làm đầu ra, phương thức này sử dụng để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu cơ bản

Ví dụ

int parseInt(String s)

Phương thức dùng để chuyển đổi string sang kiểu dữ liệu cơ bản, chỉ khác là radix sử dụng hệ cơ số 19 mặc định

Cú pháp

Ví dụ

String toString()

Phương thức này được dùng để chuyển đổi bất kỳ kiểu Number nào sang String, có 3 biến thể của phương thức này

  • toBinaryString(int i)
  • toHexString(int i)
  • toOctalString(int i)

Cú pháp

Ví dụ

Integer valueOf()

Phương thức này trả về giá trị integer của kiểu dữ liệu cơ bản

Cú pháp

Ví dụ

 

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of