Java – Array

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mảng trong Java: Tạo một mảng, khởi tạo và truy cập đến các mảng

Array (mảng) trong Java là một nhóm các biến cùng kiểu được gọi dướimột tên chung. Sau đây là những điểm khác nhau của mảng trong Java so với mảng trong các ngôn ngữ C\C++

 • Tất cả các mảng trong Java được cấp phát động
 • Mảng được coi như là các Object trong Java, nên chúng ta có thể xác định được độ dài của mảng bằng cách sử dụng length trong khi c\c++ sử dụng size of
 • Biến của một mảng được khai báo như một biến thông thường ví dụ như là sau kiểu dữ liệu.
 • Index bắt đầu từ 0
 • Mảng có thể được sử dụng như một trường static, biến local, và tham số của phương thức
 • Trong Java kích thước của một mảng có thể được xác định bằng kiểu int và không hỗ trợ kiểu khác.
 • Object là superclass rõ ràng trong Java

Mảng có thể là một chiều hoặc nhiều chiều.

Chúng ta có thể khởi tạo một mảng sử dụng từ khoá new hoặc sử dụng cú pháp rút gọn để tạo và thiết lập tài khoản cùng một lúc.

Khi chúng ta thiết lập một mảng sử dụng toán tử new, chúng ta cần cung cấp kích thước của chúng. Với mảng nhiều chiều, chúng ta cần cung cấp tất cả các chiều hoặc chỉ kích thước ngoài cùng bên trái của mảng.

Tạo mới, khởi tạo và truy cập mảng

Mảng một chiều trong Java được khai báo như sau

type ten_bien[];

Hoặc

type[] ten_bien;

Ví dụ

int intArray[];
or int[] intArray;
byte byteArray[];
short shortsArray[];
boolean booleanArray[];
long longArray[];
float floatArray[];
double doubleArray[];
char charArray[];
// Một mảng các tham chiếu đến các object của MyClass
MyClass myClassArray[];
Object[] ao,    // mảng của Object
Collection[] ca; // mảng của Collection của unknown type

Khởi tạo một mảng như sau

ten_bien = new type [size];

size ở đây chỉ định số phần tử trong khi ten_biên chỉ định tên của mảng

Ví dụ

int intArray[];  //Khai báo mảng
intArray = new int[20]; // cấp phát bộ nhớ cho mảng

Mảng chữ (literal)

Khi chúng ta đã biết được kích thước của mảng, thì chúng ta có thể sử dụng khai báo mảng như sau

int[] intArray = new int[]{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };

Tất cả các phần tử của mảng chúng ta có thể truy cập sử dụng vòng lặp for trong Java, một phần tử có thể truy cập thông qua index, index này bắt đầu từ 0 và kết thúc bằng tổng số phần tử – 1

for (int i = 0; i < arr.length; i++)
 System.out.println("Element at index " + i +
                " : "+ arr[i]);

Chúng ta có thể khai báo mảng với kiểu object như sau

//khởi tạo object mảng một chiều
String[] strArr; //khai báo

strArr = new String[4]; //khởi tạo 

Student[] arr = new Student[7]; // Student là class do người dùng định nghĩa

Khởi tạo mảng nhiều chiều

//Khởi tạo mảng nhiều chiều
int[][] twoArrInt = new int[4][5];

//khởi tạo mảng nhiều chiều với chỉ kích thước ngoài cùng bên trái
int[][] twoIntArr = new int[2][];
twoIntArr[0] = new int[2];
twoIntArr[1] = new int[3]; //khởi tạo đầy đủ trước khi sử dụng

Khởi tạo mảng sử dụng cú pháp ngắn gọn

//Khởi tạo mảng sử dụng cú pháp ngắn gọn
int[] arrI = {1,2,3};
int[][] arrI2 = {{1,2}, {1,2,3}};

 

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

Your email address will not be published.