Home » Go

Go – Panic và recover

Panic tương tự như là việc đưa ra một Exception. Nói cách khác, một Panic là một Exception trong Go. Một Panic được gây ra bởi một lỗi trong lúc chạy hoặc gọi thẳng đến hàm Panic được…

Read More »

Go – Defer

Defer

Câu lệnh defer là cách tiện lợi để chạy một đoạn code trước khi hàm trả về. Defer luôn được kích hoạt ở cuối hàm, thậm trí kể cả những đoạn code không được kiểm soát lỗi và…

Read More »

Go – Xử lý lỗi

error-handling

Go không cung cấp phương thức try/catch như thông thường để xử lý lỗi, thay vào đó các lỗi được trả về như một giá trị. Chúng ta đều hiểu rằng lỗi là một cái gì đó bất…

Read More »

Go – Map

Go cung cấp kiểu dữ liệu quan trọng khác tên là map. map là một collection không theo thứ tự của cặp từ khoá và giá trị (key – value), dùng để mapping giữa từ khoá và giá…

Read More »

Go – Con trỏ

Trong ngôn ngữ lập trình Go, một số bài toán được thực hiện đơn giản hơn khi sử dụng con trỏ, như là gọi bằng tham chiếu sẽ không thể thực hiên được nếu không sử dụng con…

Read More »

Go – Phương thức

Go không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó không có class, object và kế thừa. Tuy nhiên, Go có kiểu dữ liệu và có thể định nghĩa phương thức trong kiểu dữ liệu. Điều…

Read More »

Go – Structure

struct là kiểu người dùng định nghĩa, chứa tập hợp các thuộc tính / trường được đặt tên. Nó được sử dụng để nhóm các dữ liệu được liên kết lại với nhau để tạo thành một đơn…

Read More »

Go – Interface

Ngôn ngữ Go cung cấp một kiểu dữ liệu được gọi là Interface được sử dụng để diễn tả tập hợp các phương thức đăng ký. Kiểu dữ liệu Struct implement những phương thức này để giúp cho…

Read More »

Go – Slice

Go Slice là một abstraction ở trên mảng Go. Mảng của Go cho phép chúng ta định nghĩa các biến có thể nắm giữ một số các phần tử cùng kiểu dữ liệu nhưng không cung cấp bất…

Read More »

Go – Vòng lặp

Vòng lặp được sử dụng để chạy một đoạn code lặp đi lặp lại nhiều lần. Thông thường, các câu lệnh được xử lý tuần tự nối tiếp nhau. Một câu lệnh vòng lặp cho phép chúng ta…

Read More »