Go – Interface

Ngôn ngữ Go cung cấp một kiểu dữ liệu được gọi là Interface được sử dụng để diễn tả tập hợp các phương thức đăng ký. Kiểu dữ liệu Struct implement những phương thức này để giúp cho các phương thức đăng ký bên trong Interface được định nghĩa.

Ví dụ WashingMachine là một interface với các phương thức đăng ký Cleaning()Drying(). Bất cứ kiểu nào mà cung cấp các định nghĩa cho Cleaning()Drying() được hiểu là implement của WashingMachine interface.

Khai báo và thực thi một interface

Để implement một Interface, bạn chỉ cần implement tất cả các phương thức được khai báo trong Interface.

Không giống như các ngôn ngữ khác như là Java, chúng ta không cần chỉ định rõ ràng một kiểu implement cho một Interface sử dụng từ khoá kiểu như là implements.

Đây là 2 kiểu Struct implement cho Shape interface.

Sử dụng một kiểu interface với các giá trị cụ thể

Bản thân một Interface là không hữu ích trừ khi chúng ta sử dụng chúng với một kiểu cụ thể implement toàn bộ phương thức của nó.

Chúng ta hãy cùng xem cách một Inteface có thể được sử dụng với giá trị cụ thể

1> Một kiểu Interface có thể nắm giữ bất kỳ giá trị nào implement tất cả phương thức của nó

Kết quả

2> Sử dụng kiểu Interface như tham số truyền vào của hàm

Kết quả

3> Sử dụng kiểu interface như một trường

Kết quả

Các giá trị Interface: Một kiểu Interface làm việc với các giá trị cụ thể như thế nào?

Một gía trị Interface có thể được hiểu như là một Tuple bao gồm một giá trị và một kiểu cụ thể

Hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu hơn

Kết quả

Kiểm tra kết quả của chương trình bên trên và chú ý cách biến s chứa các thông tin về giá trị cũng như kiểu của Shape mà nó đang được gán.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of