Go – Select

Trong ngôn ngữ Go, câu lệnh select giống như câu lệnh Switch, nhưng trong câu lệnh select, câu lệnh case liên quan đến việc trao đổi thông tin ví dụ như các hoạt động nhận và gửi trên channel. Thông thường mỗi câu lệnh case sẽ được đọc thử từ channel. Khi một case bất kỳ sẵn sàng (channel được đọc), thì câu lệnh kết hợp với case đó được chạy. Nếu nhiều case sẵn sàng, nó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một. Bạn có thể có case mặc định được chạy nếu không có case nào sẵn sàng.

Cú pháp

Hãy cùng xem ví dụ sau đây

Ở đây câu lệnh select đợi dữ liệu sẵn sàng trong channel bất kỳ. data2() thêm dữ liệu vào channel sau khi tạm dừng 2 giây do đó câu lệnh case thứ 2 được chạy.

Kết quả

Case mặc định

case mặc định trong câu lệnh select được chạy khi không có case nào sẵn sàng. Nó thường được sử dụng để ngăn việc câu lệnh select chặn chương trình chạy.

Hãy cùng thêm case default (mặc định) cho chương trình bên trên và cùng xem kết quả chạy. Ở đây khi chạy đến đoạn select, nếu không có channel nào có dữ liệu ở trạng thái sẵn sàng, nó sẽ chạy đoạn code mặc định mà sẽ không đợi cho đến khi một kênh bất kỳ có dữ liệu

Kết quả

Đợi vô hạn

Nếu câu lệnh select không có bất kỳ câu lệnh case nào thì câu lệnh select sẽ đợi vô hạn và kết quả sẽ dẫn đến một deadlock trong chương trình

Cú pháp như sau

Hãy cùng xem ví dụ sau

Kết quả

Deadlock

Câu lệnh select bị chặn khi không có một câu lệnh case nào ở trạng thái sẵn sàng và câu lệnh select không chứa bất kỳ case mặc định nào, thì câu lệnh select sẽ bị chặn cho tới khi ít nhất có một case hoặc việc trao đổi thông tin được tiến hành

Hãy cùng xem ví dụ sau

Trong chương trình trên chúng ta tạo một channel và thử đọc từ channel này trong select. Câu lệnh select sẽ chờ mãi mãi bởi vì không có Goroutine nào ghi vào channel và do đó kết quả là deadlock giống với trường hợp bên trên

Kết quả

Nhiều case cùng ở trạng thái sẵn sàng

Trong câu lệnh select, nếu nhiều case cùng ở trạng thái sẵn sàng để xử lý, thì một trong những case đó có thể được lựa chọn ngẫu nhiên

Hãy cùng xem ví dụ sau đây

Kết quả

 

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of