Go – Kiểu dữ liệu

Trong ngôn ngữ lập trình Go, kiểu dữ liệu tham chiếu đến một hệ thống sâu rộng được sử dụng để khai báo biến hoặc hàm của các kiểu khác nhau. Kiểu của biến giúp xác định nó chiếm dụng bao nhiêu khoảng trống trong lưu trữ và làm thế nào các kiểu bit lưu trữ được biên dịch.

Sau đây là những kiểu dữ liệu cơ bản có sẵn trong Go

bool

Kiểu bool miêu tả một Boolean và là true hoặc false.

package main

import "fmt"

func main() { 
  a := true
  b := false
  fmt.Println("a:", a, "b:", b)
  c := a && b
  fmt.Println("c:", c)
  d := a || b
  fmt.Println("d:", d)
}

Trong ví dụ bên trên a được gán giá trị true, và b được gán giá trị false.

c được gán giá trị của a && b. Toán tử && chỉ trả về true khi cả ab đều trả về true. Nên trong trường hợp này cfalse

Toán tử || trả về true nếu a hoặc btrue. Trong trường hợp này d được gán là true bởi vì atrue

Kết quả

a: true b: false 
c: false 
d: true

Kiểu dữ liệu số

Chúng là các kiểu số học và đại diện cho các kiểu số nguyên interger, và giá trị kiểu floating trong suốt chương trình.

Kiểu số nguyên không dấu

Kiểu Miêu tả
uint8 Miêu tả 8 bit số nguyên không dấu(0 đến 255)
uint16 Miêu tả 16 bit số nguyên không dấu (0 đến 65535)
uint32 Miêu tả 32 bit số nguyên không dấu (0 đến 4294967295)
uint64 Miêu tả 64 bit số nguyên không dấu (0 đến 18446744073709551615)
uint Miêu tả 32 hoặc 64 bit số nguyên không dấu (0 đến 4294967295 trong hệ thống 32 bit và 0 đến 18446744073709551615 trong hệ thống 64 bit)

 

Kiểu số nguyên có dấu

Kiểu Miêu tả
int8 Miêu tả 8 bit số nguyên có dấu(-128 đến 127)
int16 Miêu tả 16 bit số nguyên có dấu (-32768 đến 32767)
int32 Miêu tả 32 bit số nguyên có dấu (-2147483648 đến 2147483647)
int64 Miêu tả 64 bit số nguyên có dấu (-9223372036854775808 đến 9223372036854775807)
int Miêu tả 32 hoặc 64 bit số nguyên có dấu (-2147483648 đến 2147483647 trong hệ thống 32 bit và -9223372036854775808 đến 9223372036854775807 trong hệ thống 64 bit)

 

package main

import "fmt"

func main() { 
  var a int = 89
  b := 95
  fmt.Println("value of a is", a, "and b is", b)
}

Kết quả

value of a is 89 and b is 95

Trong ví dụ trên thì a kiểu int. Kiểu của b được suy ra từ giá trị mà nó được gán 95. Như đã trình bày ở trên kiểu int là 32 bit trong hệ thống 32 bit và là 64 trong hệ thống 64 bit. Hãy cùng kiểm tra điều này.

Kiểu của một biến được in ra sử dụng chỉ định định dạng %T trong phương thức Printf. Go có một unsafe package và có hàm Sizeof trả về byte theo kích thước của biến được truyền cho nó. unsafe package nên được sử dụng cẩn thận bởi vì code sử dụng nó có thể có vấn đề về tính linh động, nhưng với mục đích cho bài viết này chúng ta sẽ sử dụng nó

Chương trình sau đưa ra kiểu và kích thước của cả 2 biến ab. %T chỉ định định dạng để in ra kiểu và %d để in ra kích thước

package main

import ( 
  "fmt"
  "unsafe"
)

func main() { 
  var a int = 89
  b := 95
  fmt.Println("value of a is", a, "and b is", b)
  fmt.Printf("type of a is %T, size of a is %d", a, unsafe.Sizeof(a)) //kiểu và kích thước của a
  fmt.Printf("\ntype of b is %T, size of b is %d", b, unsafe.Sizeof(b)) //kiểu và kích thước của b
}

Kết quả

value of a is 89 and b is 95 
type of a is int, size of a is 4 
type of b is int, size of b is 4

Chúng ta có thể suy luận từ kết quả bên trên là ab kiểu int, chúng có kích thước 32 bit (4 byte). Kết quả trên sẽ thay đổi nếu bạn chạy trong hệ thống 64 bit, ab sẽ chiếm 64 bit (8 byte).

Kiểu Floating

Kiểu Miêu tả
float32  32 bit số dấu phẩy động
float64 64 bit số dấu phẩy động
complex64 Số phức có phần thực và phần ảo float32
complex128 Số phức có phần thực và phần ảo float64

Hãy cùng xem ví dụ sau đây về kiểu Integer và Floating

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  a, b := 5.67, 8.97
  fmt.Printf("type of a %T b %T\n", a, b)
  sum := a + b
  diff := a - b
  fmt.Println("sum", sum, "diff", diff)

  no1, no2 := 56, 89
  fmt.Println("sum", no1+no2, "diff", no1-no2)
}

Kiểu của ab được suy ra từ các giá trị mà nó được gán. Trong trường hợp này ab kiểu float64 (float64 là kiểu mặc định trong Floating). Chúng ta cộng ab, sau đó gán cho biến sum. Chúng ta lấy a trừ b rồi gán cho biến diff. Sau đó sumdiff được in ra. Tính toán được làm tương tự với no1no2.

Kết quả

type of a float64 b float64 
sum 14.64 diff -3.3000000000000007 
sum 145 diff -33

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem một ví dụ để hiểu rõ hơn về kiểu complex

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  c1 := complex(5, 7)
  c2 := 8 + 27i
  cadd := c1 + c2
  fmt.Println("sum:", cadd)
  cmul := c1 * c2
  fmt.Println("product:", cmul)
}

c1c2 là 2 số complex. c1 có 5 là phần thực và 7 là phần ảo. c2 có 8 là phần thực 27 là phần ảo. c1c2 được cộng vào nhau và gán cho cadd, c1 nhân với c2 và gán cho cmul.

Kết quả

sum: (13+34i) 
product: (-149+191i)

Kiểu số khác

Byte là cách gọi khác của uint8.

Rune là cách gọi khác của int32.

Kiểu string

String là một tập hợp các byte trong Golang. Không sao nếu định nghĩa này không có ý nghĩa gì. Chúng ta có thể coi một chuỗi là tập hợp các ký tự.

Hãy cùng xem ví dụ sau

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  first := "Naveen"
  last := "Ramanathan"
  name := first +" "+ last
  fmt.Println("My name is",name)
}

fist được gạn một chuỗi là “Naveen”. last cũng được gán một chuỗi là “Ramanathan”. Chúng ta có thể nối các string bằng cách sử dụng toán tử +. name được gán giá trị là kết quả của việc nối fist với khoảng trống và với last.

Kết quả

My name is Naveen Ramanathan

Chuyển đổi kiểu

Go rất nghiêm ngặt về kiểu rõ ràng. Không có chuyển đổi kiểu tự động. Hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  i := 55   //int
  j := 67.8  //float64
  sum := i + j //int + float64 không cho phép
  fmt.Println(sum)
}

Đoạn code trên là hợp lệ trong ngôn ngữ C. Nhưng trong trường hợp của Go, nó sẽ không chạy. i kiểu int và j kiểu float64. Nếu chúng ta thử cộng 2 số với kiểu khác nhau thì điều này là không được cho phép. Khi chạy thử chương trình trên thì kết quả lỗi nhận được như sau

main.go:10: invalid operation: i + j (mismatched types int and float64)

Để sửa lỗi, thì cả ij nên cùng kiểu với nhau. Hãy chuyển đổi j thành int. T(v) là cú pháp chuyển đổi a giá trị v thành kiểu T

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  i := 55   //int
  j := 67.8  //float64
  sum := i + int(j) //j được chuyển đổi thành int
  fmt.Println(sum)
}

Kết quả giá trị 122 sẽ được in ra

Trường hợp tương tự, chuyển đổi kiểu rõ ràng được yêu cầu để gán một biến khác kiểu cho một biến khác.

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  i := 10
  var j float64 = float64(i) //Câu lệnh không chạy nếu không có chuyển đổi rõ ràng
  fmt.Println("j", j)
}

Ở hàng thứ 9, i được chuyển đổi sang kiểu float64 và gán cho j. Khi bạn thử gán giá trị i cho j mà không chuyển đổi kiểu, trình biên dịch sẽ đưa ra một lỗi.

You May Also Like

About the Author: Nguyen Dinh Thuc

Leave a Reply

Your email address will not be published.