Home » Go

Go – Câu lệnh điều kiện: If, Switch

Các cấu trúc đưa ra quyết định đòi hỏi lập trình viên đưa ra một hoặc nhiều điều kiện để chương trình đánh giá hoặc kiểm tra, đi kèm với nó là một hoặc nhiều câu lệnh được…

Read More »

Go – Mảng

Ngôn ngữ Go cung cấp một cấu trúc dữ liệu được gọi là mảng, có thể lưu trữ một tập hợp các phần tử tuần tự có kích thước cố định cùng kiểu với nhau. Một mảng thường…

Read More »

Go – Hàm

Một hàm là một nhóm các câu lệnh cùng nhau thực hiện một công việc. Tất cả chương trình Go đều phải có ít nhất một hàm main(). Bạn có thể chia code của mình ra làm các…

Read More »

Go – Package

Trong thuật ngữ cơ bản, Package không gì ngoài một thư mục bên trong Workspace của Go chứa một hay nhiều file code Go, hoặc các Package khác. Tất cả các file code của Go đều gắn với…

Read More »

Go – Hằng số

Trong ngôn ngữ lập trình Go, chúng ta sử dụng thuật ngữ constant để miêu tả các gía trị không đổi như là 5, 1.34, true, “Hello”. Những giá trị không đổi này còn được gọi là literals Hằng số có…

Read More »

Go – Kiểu dữ liệu

Trong ngôn ngữ lập trình Go, kiểu dữ liệu tham chiếu đến một hệ thống sâu rộng được sử dụng để khai báo biến hoặc hàm của các kiểu khác nhau. Kiểu của biến giúp xác định nó…

Read More »

Go – Biến

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về biến trong Go. Biến là tên được đặt cho một vị trí bộ nhớ để lưu trữ giá trị của một kiểu cụ thể. Có nhiều…

Read More »

Go – Giới thiệu và cài đặt

Go còn được gọi Golang là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, được biên dịch và kiểu tĩnh, được phát triển bởi Google. Những người chủ chốt đứng sau việc tạo Go là Rob Pike, Ken Thompson…

Read More »