Tag: promise

Scala Future – Promises Phần 2

Trong bài viết trước chúng ta đã hiểu làm thế nào để lấy được các giá trị trả về từ Fututre với onComplete, onSuccess and onFailure. Chúng ta cũng hiểu cách sử dụng Await.result trong Test case để block và lấy giá…

Read More »