Tag: future

Scala Future – Promises Phần 2

Trong bài viết trước chúng ta đã hiểu làm thế nào để lấy được các giá trị trả về từ Fututre với onComplete, onSuccess and onFailure. Chúng ta cũng hiểu cách sử dụng Await.result trong Test case để block và lấy giá…

Read More »

Scala – Future phần 1

Hầu hết tất cả các ngông ngữ lập trình hiện nay đều có cách diễn đạt Future – Promise sử dụng để lập trình concurrent. Bài viết này không phải mục đích để làm cho bạn cảm thẩy…

Read More »