Go – Goroutine

Goroutine là một hàm hoặc phương thức có thể chạy đồng thời với các hàm hoặc phương thức khác. Go sử dụng Goroutine như một cách để xử lý các tác vụ thực hiện đồng thời. Goroutine có…

Read More »

Go – Panic và recover

Panic tương tự như là việc đưa ra một Exception. Nói cách khác, một Panic là một Exception trong Go. Một Panic được gây ra bởi một lỗi trong lúc chạy hoặc gọi thẳng đến hàm Panic được…

Read More »

Go – Defer

Defer

Câu lệnh defer là cách tiện lợi để chạy một đoạn code trước khi hàm trả về. Defer luôn được kích hoạt ở cuối hàm, thậm trí kể cả những đoạn code không được kiểm soát lỗi và…

Read More »

Go – Xử lý lỗi

error-handling

Go không cung cấp phương thức try/catch như thông thường để xử lý lỗi, thay vào đó các lỗi được trả về như một giá trị. Chúng ta đều hiểu rằng lỗi là một cái gì đó bất…

Read More »

Go – Map

Go cung cấp kiểu dữ liệu quan trọng khác tên là map. map là một collection không theo thứ tự của cặp từ khoá và giá trị (key – value), dùng để mapping giữa từ khoá và giá…

Read More »

Go – Con trỏ

Trong ngôn ngữ lập trình Go, một số bài toán được thực hiện đơn giản hơn khi sử dụng con trỏ, như là gọi bằng tham chiếu sẽ không thể thực hiên được nếu không sử dụng con…

Read More »

Go – Phương thức

Go không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó không có class, object và kế thừa. Tuy nhiên, Go có kiểu dữ liệu và có thể định nghĩa phương thức trong kiểu dữ liệu. Điều…

Read More »

Reduction of List

reduceLeft and foldLeft reduceLeft insert a given operator between adjacent elements of a list List(x1, …, xn) reduceLeft op = x1 op x2 op … xn Ex:

foldLeft is like reduceLeft but takes accumulator, z as an…

Read More »

Pair and tuple

Pair A pair include 2 elements that is written (x, y) in Scala Pairs can also be used as patterns: val (label, value) = pair  Tuple A tuple includes more than 2 elements The fields of a tuple…

Read More »

Go – Structure

struct là kiểu người dùng định nghĩa, chứa tập hợp các thuộc tính / trường được đặt tên. Nó được sử dụng để nhóm các dữ liệu được liên kết lại với nhau để tạo thành một đơn…

Read More »