Tag: Domain Driven Design

Context Map

Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Bounded Context và học cách xử lý các domain phức tạp. Cách tốt nhất là chia các domain thành các subdomain và map chúng với các…

Read More »

Bounded Context

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bounded Context trong DDD. Trước khi đi sâu vào khái niệm về Bounded Context trong DDD (Domain Driven Design), hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của…

Read More »

Repository Pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Repository Pattern được sử dụng trong Scala. Ngoài ra trong bài viết chúng ta cũng sử dụng cả DAO pattern và Slick. Thuật ngữ Repository Pattern…

Read More »

Kiến trúc phân lớp trong Domain Driven Design

Khi chúng ta tạo ra một ứng dụng phần mềm, một phần lớn các thành phần của ứng dụng không liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ nhưng chúng là một phần của hạ tầng của phần mềm…

Read More »