Tag: variances

Scala – Variances

Variance định nghĩa quan hệ kế thừa của các kiểu được tham số hoá (Parameterized Types). Variance là tất cả về sub-typing. Nào hãy xem ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn Type Parameter là gì. Ở đây,…

Read More »