Tag: interview

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 3

scala

Scala là gì ? Nó là một Language hay Platform ? Nó hỗ trợ OOP hoặc FP không ? Ai là cha đẻ của Scala ? Scala là tiểu chuẩn cho Scalable Language. Martin Odersky là cha đẻ…

Read More »

Câu hỏi phỏng vấn Scala phần 1

scala

Primary Constructor là gì?  Secondary hay Auxiliary Constructor là gì ? Scala có 2 kiểu constructors: Primary Constructor Auxiliary Constructor Primary Constructor Primary constructor là constructor được định nghĩa khi định nghĩa một class. Mỗi class phải có…

Read More »