Tag: Học Java

Java – Closure

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Closure trong Java. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về Java 8 Lamba Expression Closure là một hàm / hành vi sử dụng biến được định…

Read More »

Java – Truyền theo giá trị và không truyền theo tham chiếu

Một trong những nhầm lẫn trong ngôn ngữ lập trình Java là liệu Java được truyền theo giá trị hay truyền theo tham chiếu. Nhưng trước tiên chúng ta cũng cần hiểu nghĩa của truyền theo giá trị…

Read More »

Java – Heap Space và Stack

Java Heap Space được sử dụng bởi Java Runtime để cấp phát bộ nhớ cho các object và các class của JRE. Bất cứ khi nào chúng ta tạo một object bất kỳ, nó luôn luôn được tạo…

Read More »

Java – Inner class

Java inner class là class được định nghĩa bên trong class khác. Java inner class có thể được khai báo là private, public, protected, hoặc với truy cập mặc định trong khi class bên ngoài có thể chỉ…

Read More »

Java – Array

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mảng trong Java: Tạo một mảng, khởi tạo và truy cập đến các mảng Array (mảng) trong Java là một nhóm các biến cùng kiểu được…

Read More »

Java – Inheritance

Inheritance (kế thừa) trong Java là một khái niệm cốt lõi trong lập trình hướng đối tượng. Kế thừa được sử dụng khi chúng ta có quan hệ is-a giữu các object. Nó cho phép chúng ta mang…

Read More »

Java – Vòng lặp while

Vòng lặp while được sử dụng để chạy một khối câu lệnh liên tục cho đến khi điều kiện đã cho là true. Vòng lặp while là vòng lặp được kiểm soát đầu vào, điều kiện while được…

Read More »

Java – Composition

Composition trong Java là kỹ thuật thiết kế để thực thi các mối quan hệ has-a trong các class. Chúng ta có thể sử dụng Java Inheritance hoặc hoặc Object composition trong Java để sử dụng lại code….

Read More »

Java – Vòng lặp for

Vòng lặp trong Java được sử dụng để lặp một loạt các giá trị. Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để lặp một mảng, một list, hay một set..vv.. trong Java. Vòng lặp for Có…

Read More »

Java – StringBuffer

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về StringBuffer trong ngôn ngữ lập trình Java. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về constructor của Java, và các phương thức. StringBuffer class trong…

Read More »