Tag: ES7

Giới thiệu tính năng mới ECMAScript 2016 thêm vào trong Javascript

Từ khi ECMAScript 2015 (cũng được biết với tên gọi ES6) được phát hành. Nó đã giới thiệu nhiều tính năng lớn như arrow function (dùng ký hiệu =>), set, map, class và destructuring… Nhóm phát triển có 39 điều…

Read More »