Tag: Design Pattern

Scala – Facade design pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Facade design pattern sử dụng ngôn ngữ Scala Mục đích Cung cấp một interface thống nhất cho tập hợp các interface trong hệ thống con. Facade…

Read More »

Decorator design pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về decorator design pattern bằng ngôn ngữ scala Mục đích Gắn các trách nhiệm bổ sung cho một object động. Decorator cung cấp một thay thế linh hoạt…

Read More »

Adapter Design Pattern

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Adater Design Pattern trong Scala Adapter Design Pattern là gì? Mục đích của Pattern Chuyển đổi interface của class thành interface khác mà client mong muốn….

Read More »