Tag: collection

Scala Collection – Set

Set là collection của các phần tử không bị trùng lặp với kiểu giống nhau. Không giống như List, Set không chứa các phần tử bị trùng lặp. Set có thể là mutable hoặc immutable. Khi một object…

Read More »

Scala Collection – List

Scala collection là một container mà giữ tập hợp các phần tử được sắp xếp theo thứ tự như là List, Set, Tuple, Option, Map…Collection có thể là strict hoặc lazy. Bộ nhớ sẽ không được cấp phép…

Read More »

Hiệu suất của các collection immutable trong scala

Mutable collection thường nhanh hơn một immutable bởi vì nó đang làm việc trên cùng một địa chỉ bộ nhớ. Do đó, dữ liệu sẽ không bị copy đi, copy lại. Trong Scala, vấn đề này có thể được…

Read More »