Home » Java

Java – Biến

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các biến trong Java và các kiểu khác nhau của biến được sử dụng trong ngôn ngữ Java, làm thế nào để khai báo các biến…

Read More »

Java – Khái niệm OOP

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm OOP. OOP là viết tắt của Object-Oriented Programming là mô hình cung cấp nhiều khái niệm như là kế thừa, ràng buộc dữ liệu,…

Read More »

Java – Constructor

Constructor trong Java được dùng để tạo instance cho class. Các constructor gần giống với các phương thức nhưng trừ 2 điểm sau: Tên trùng với tên của class và không có kiểu trả về. Đôi khi constructor…

Read More »

Java – Phương thức

Java là ngôn ngữ hướng đối tượng. Các phương thức Java được định nghĩa trong class và là xương sống trong lập trình Java Các phương thức Java là tập hợp các câu lệnh dùng để xử lý…

Read More »

Java – Giới thiệu

Ngôn ngữ lập trình Java ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystem do James Gosling khởi xướng và được phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng Java của Sun Microsystem. Bản phát…

Read More »